பரமத்தி வேலூர் நகர தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக மாபெரும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழாஅழைப்பிதழ் ! நாள்: 24.3.2018

பரமத்தி வேலூர் நகர தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக மாபெரும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழாஅழைப்பிதழ் ! நாள்: 24.3.2018

பரமத்தி வேலூர் நகர தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக மாபெரும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழாஅழைப்பிதழ் !  நாள்: 24.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தளபதி விஜய் அவர்களான் நல்லாசியுடன்..

பரமத்தி வேலூர் நகர தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக மாபெரும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழாஅழைப்பிதழ் !

நாள்: 24.3.2018
இடம்: நகர வர்த்தகர் ,சங்க திருமண மண்டபம்
நேரம் :காலை 10 மணியளவில்
ஹைஸ்௯ல் ரோடு ,வேலூர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*