13 மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கு பிறகு கட்சியின் பெயரை அறிவிப்பார் ரஜினி – அண்ணன் சத்யநாராயணராவ் தகவல்! Source | DinaKaran

13 மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கு பிறகு கட்சியின் பெயரை அறிவிப்பார் ரஜினி - அண்ணன் சத்யநாராயணராவ் தகவல்! Source | DinaKaran

13 மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கு பிறகு கட்சியின் பெயரை அறிவிப்பார் ரஜினி – அண்ணன் சத்யநாராயணராவ் தகவல்! Source | DinaKaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*