நேர்மையான தலைவராக இருப்பார்.குடும்ப அரசியலில் ரஜினிக்கு உடன்பாடில்லை! நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ராஜுமகாலிங்கம் பேச்சு! Source | Malai Sudar

நேர்மையான தலைவராக இருப்பார்.குடும்ப அரசியலில் ரஜினிக்கு உடன்பாடில்லை! நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ராஜுமகாலிங்கம் பேச்சு! Source | Malai Sudar

நேர்மையான தலைவராக இருப்பார்.குடும்ப அரசியலில் ரஜினிக்கு உடன்பாடில்லை! நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ராஜுமகாலிங்கம் பேச்சு! Source | Malai Sudar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*