தமிழகம் முழுவதும் ரஜினி கட்சிக்கு 7000 நிர்வாகிகள் தனிக்கட்சி தொடங்க தீவிரம் ! Source | Malai Malar

தமிழகம் முழுவதும் ரஜினி கட்சிக்கு 7000 நிர்வாகிகள் தனிக்கட்சி தொடங்க தீவிரம் ! Source | Malai Malar

தமிழகம் முழுவதும் ரஜினி கட்சிக்கு 7000 நிர்வாகிகள் தனிக்கட்சி தொடங்க தீவிரம் ! Source | Malai  Malar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*