“காலா” வில் அதிரடி அரசியல் இருக்கு – ஹூமா குரேஷி! Source | Dina Malar

"காலா" வில் அதிரடி அரசியல் இருக்கு - ஹூமா குரேஷி! Source | Dina Malar

“காலா” வில் அதிரடி அரசியல் இருக்கு – ஹூமா குரேஷி!  Source | Dina Malar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*