உற்சாக வரவேற்ப்பு அளிக்க நிர்வாகிகள் திட்டம்! சென்னை திரும்பும் ரஜினி புதிய கட்சி தொடங்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறார்! Source | Malai Chudar

உற்சாக வரவேற்ப்பு அளிக்க நிர்வாகிகள் திட்டம்! சென்னை திரும்பும் ரஜினி புதிய கட்சி தொடங்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறார்! Source | Malai Chudar

உற்சாக வரவேற்ப்பு அளிக்க நிர்வாகிகள் திட்டம்! சென்னை திரும்பும் ரஜினி புதிய கட்சி தொடங்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறார்! Source | Malai Chudar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*